IZJAVA O PRIVATNOSTI

1. UVOD

GRAND HOTEL LAV d.o.o. je trgovačko društvo sa sjedištem u Podstrani, Grljevačka 2/A, OIB: 44693068925, MBS: 060185094 (dalje u tekstu skraćeno: GHL) koje se u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od dana 27.04.2016. godine (SL EU L 119 od 04.05.2016., ispravak L 127/2 od 23.05.2018.; dalje u tekstu skraćeno: GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/2018; dalje u tekstu skraćeno: Zakon) smatra voditeljem obrade osobnih podataka.
GHL se bavi ugostiteljskom djelatnosti u Podstrani, pri čemu pruža usluge smještaja u hotelu Le Méridien Lav, Split (dalje u tekstu skraćeno: hotel), te usluge pripreme i usluživanja hrane i pića. Osim toga, GHL se bavi turizmom i ugostiteljstvom i u sklopu luke nautičkog turizma – marine Lav (dalje u tekstu skraćeno: marina), u okviru koje GHL daje u najam vezove za plovila.
Ovom izjavom želimo transparentno i javno pojasniti koje osobne podatke GHL prikuplja, na koji način i u koju svrhu, koja su Vaša prava, te druge pojedinosti značajne za obradu i zaštitu osobnih podataka.
Vaše podatke obrađujemo u skladu s GDPR-om i Zakonom, te drugim važećim zakonima i propisima.
Za sva Vaša pitanja, komentare i zahtjeve za ostvarivanja prava u vezi Vaših osobnih podataka možete nas kontaktirati na koji od sljedećih načina:
1) e-mailom na adresu: dpo@lemeridiensplit.com;
2) pismom na adresu: Grljevačka 2/A, 21 312 Podstrana;
3) putem kontakt obrasca na našim Internet stranicama.

2. DEFINICIJE

U ovoj izjavi se koriste sljedeći izrazi koji prema GDPR-u imaju sljedeće značenje:
– „osobni podaci” znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;
– „obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

3. KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATAKE

GHL može prikupljati Vaše osobne podatke na sljedeće načine:
1) ako ugovarate odnosno koristite naše usluge;
2) ako nas kontaktirate – primjerice ako ispunite prijavu i/ili rezervaciju na nekoj od Internet stranica (www.lemeridienlavsplit.com, www.recuperaspa.com ili www.marinalav.hr) ili ako nam putem e-maila ili na koji drugi način dostavite zahtjev za smještaj u hotelu ili zahtjev za smještaj plovila u marini ili za neku drugu uslugu koju GHL pruža ili se na nekoj od naših Internet stranica prijavite za primanje obavijesti (newsletter) ili zatražite dostavu predračuna ili ponude i slično ili zatražite kakve druge informacije ili nas kontaktirate iz kojeg drugog razloga;
3) ako sudjelujete jednom od programa nagrađivanja organiziranom kod GHL-a;
4) ako sudjelujete u našoj anketi, nagradnoj igri, marketinškoj kampanji ili slično, primjerice odgovaranjem na pitanja, unosom podataka i dr.;
5) ako posjetite odnosno pretražujete naše Internet stranice;
6) ako posjetite odnosno pratite naše stranice preko društvenih mreža ili slično ili ste na istima izvršili određenu aktivnost odnosno interakciju (primjerice „like“, „comment“, „share“) preko društvenih mreža, primjerice Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, tripadvisor, TumbIr, i dr.;
7) ako su nam treće osobe proslijedile Vaše osobne podatke na dopušten način, primjerice putničke agencije, posredničke agencije za rezervaciju smještaja ili druga društva ili ih prikupljamo iz javno dostupnih registara ili drugih baza podataka;
8) ako nam date privolu za korištenje Vaših fotografija preko društvenih mreža ili slično, primjerice Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, tripadvisor, TumbIr, i dr.
9) ako parkirate svoje vozilo na parkingu ili u garaži hotela;
10) ako se nađete u perimetru snimanja sigurnosnih kamera odnosno video nadzora u i oko hotela i/ili na području marine.
Ako Vi nama dostavljate osobne podatke drugih osoba, Vi jamčite da za takvo otkrivanje odnosno dostavu imate potrebno ovlaštenje i/ili privolu te iste osobe čije nam podatke dostavljate.
Vaše osobne podatke obrađujemo i putem video nadzora odnosno sigurnosnih kamera koje su postavljene u i oko hotela te unutar područja marine radi osiguranja zaštite i sigurnosti osoba i imovine za vrijeme boravka u hotelu i u marini, te sprječavanja i otkrivanja počinjenja kaznenih djela i prekršaja, otuđenja i oštećenja imovine. Možemo obrađivati video zapis na kojem ste zabilježeni, a što može uključivati isto tako i druge osobe koje se zateknu u blizini Vas i/ili Vašeg plovila, a sve unutar perimetra snimanja.
Pristup video zapisima imaju samo odgovorne osobe GHL-a, prvenstveno odjel osiguranja i odjel ljudskih resursa i mornarska služba GHL-a, a u iznimnim slučajevima se pristup i uvid u video zapise može odobriti našem poslovnom partneru zaduženom za tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine, stoga postoji mogućnost da će i takav poslovni partner po potrebi imati uvid u video zapis.
U slučajevima predviđenim važećim zakonima i propisima, i nadležna tijela Republike Hrvatske mogu imati uvid u video zapise.

4. VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

U okviru obavljanja poslovne djelatnosti GHL prikuplja odnosno obrađuje osobne podatke svojih klijenata odnosno ugovornih strana i drugih pojedinaca, ovisno o slučaju, kao što su:
1) ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta (ulica i kućni broj, grad i poštanski broj, država), broj telefona i/ili mobitela i/ili telefaksa, e-mail adresa;
2) putovnica, osobna iskaznica ili drugi identifikacijski dokument izdan od strane nadležnog državnog tijela i njegov broj;
3) osobni identifikacijski broj (OIB) ili drugi identifikacijski broj;
4) mjesto, država i datum rođenja, državljanstvo, spol, interni broj prijave;
5) broj i kontrolni broj kreditne ili druge kartice;
6) drugi potrebni podaci koji se tiču plaćanja (uvjeti plaćanja, brojevi računa, eventualno odobreni popusti i slično);
7) podaci prikupljeni putem sigurnosnih kamera postavljenih u i oko hotela i na području marine;
8) podaci o lokaciji, ako je primjenjivo i ako ste isto omogućili;
9) IP adresa;
10) tehnički podaci (broj posjeta našoj Internet stranici i dr.);
11) povijest korištenih usluga;
12) registarske oznake vozila;
13) fotografija ispitanika.
Vodimo se time da prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.

5. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo:
1) ispunili svoje ugovorne obveze i pružili Vam usluge koje ste naručili odnosno ugovorili;
2) ispunili obveze propisane važećim zakonima i propisima;
3) upravljali našim programima nagrađivanja;
4) dostavili Vam informacije i/ili ponude i/ili drugo što ste Vi od nas tražili;
5) dostavili Vam informacije o novostima (newsletter);
6) upravljali i proveli ankete i/ili nagradne igre i/ili marketinške kampanje ili slično;
7) upravljali, analizirali i administrirali naše Internet stranice;
8) upravljali, analizirali i administrirali naše stranice na društvenim mrežama;
9) upravljali parkingom i osigurali parkirna mjesta;
10) osigurali zaštitu i sigurnost osoba i imovine i iz drugih sigurnosnih razloga na području hotela te na području marine;
11) obavijestili Vas o važnim novostima kao što su primjerice izmjene i/ili dopune naših uvjeta poslovanja i/ili drugim promjenama ili informacijama važnim za naše poslovanje ili Vaš boravak u marini ili slično.

6. PRAVNA OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Izvršavanje ugovora
Ako ugovarate odnosno koristite naše usluge, od Vas ćemo prikupljati i obrađivati osobne podatke kako su gore navedeni u svrhu poduzimanja radnji koje prethode odnosno kojima je cilj sklapanje ugovora, u svrhu pružanja usluge smještaja u hotelu ili sklapanja i izvršenja ugovora o najmu veza u marini ili sklapanja i izvršenja drugih ugovora i pružanja drugih usluga koje pružamo, te izvršavanja poslovnih procesa koji uključuje i rješavanje zahtjeva klijenata kao korisnika usluga. Ako ste ugovorili odnosno koristite naše usluge, nužno je da prikupimo osobne podatke koji se odnose na Vas kako bismo bili u mogućnosti ispuniti naše ugovorne obveze i pružati Vam usluge koje ste naručili odnosno ugovorili.

Poštivanje i izvršavanje pravnih obveza
Mjerodavni zakoni i propisi koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske propisuju i nama kao izvršitelju odnosno voditelju obrade nameću određene obveze koje zahtijevaju da prikupljamo i obrađujemo određene osobne podatke u zakonom određene svrhe, te da iste u određenim slučajevima i dostavljamo nadležnim tijelima. Primjerice, Vaše ime i prezime, spol, mjesto, država i datum rođenja, vrsta i broj identifikacijskog dokumenta, adresa prebivališta/boravišta, su nam potrebni kako bismo Vaš boravak u propisanim rokovima prijavili i odjavili nadležnoj turističkoj zajednici, što je jedna od naših zakonskih obveza.

Legitimni interes
U određenim slučajevima imamo legitimni interes za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka.
Vaše osobne podatke obrađujemo i putem video nadzora odnosno sigurnosnih kamera postavljenih u i oko hotela te unutar područja marine jer imamo legitimni interes radi osiguranja zaštite i sigurnosti osoba i (Vaše) imovine, sprječavanja i otkrivanja počinjenja kaznenih djela i prekršaja, te otuđenja i oštećenja imovine.
Registarke oznake vozila obrađujemo u svrhu upravljanja parkingom i osiguranja parkirnih mjesta.
Ako ste naš klijent odnosno već koristite naše usluge, ili ste naš poslovni partner, Vaše ime i prezime, broj telefona i/ili mobitela i/ili telefaksa, te e-mail adresu koristimo radi slanja obavijesti o uslugama i/ili pogodnostima vezano za usluge koje ste koristili, i to sve jer smatramo da za isto imamo legitimni interes. Važno je naglasiti da se u svakom trenutku možete odjaviti s takve liste primatelja.

Privola
U određenim slučajevima možemo prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke samo ako ste za isto dali privolu. Važno je napomenuti da imate pravo povući privolu u svakom trenutku na način da nas kontaktirate kako je predviđeno u članku 1. ove izjave (Uvod).
Vaše ime i prezime, broj telefona i/ili mobitela i/ili telefaksa, te e-mail adresu koristimo radi slanja obavijesti o novostima (newslettera), marketinških poruka, obavijesti o uslugama i/ili pogodnostima, ako ste se prijavili za primanje takvih sadržaja odnosno ako ste nam za to dali privolu.
Navedene podatke koristimo i ako ste pristupili nekom našem programu nagrađivanja klijenata i dali privolu za obradu osobnih podataka, a sve kako biste mogli sudjelovati i koristiti određene pogodnosti iz programa te primati od nas obavijesti.

7. DIJELJENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Određene osobne podatke koje prikupimo možemo otkriti onim subjektima koji poduzimaju određene radnje u naše ime ili nam pružaju određene usluge, primjerice računovodstvo, odvjetnici i drugi, a koji se u smislu GDPR-a smatraju izvršiteljima obrade.

Izvršitelj obrade može biti subjekt koji u dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz GDPR-a i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika. Dakle, u navedenim slučajevima su ti subjekti odnosno izvršitelji obrade vezani i ograničeni ugovorom o obradi podataka koji su sklopili s nama i koji određuje koje Vaše osobne podatke pojedini izvršitelj može odnosno smije obrađivati i u koju svrhu.

Određene osobne podatke koje prikupimo možemo otkriti Marriott Grupi u okviru našeg poslovanja pod franšizom Marriott-a te programa i servera Marriott sustava. Važno je naglasiti da imamo legitimni interes za takav prijenos Vaših osobnih podataka jer isti može biti nužan radi sklapanja ili izvršavanja ugovora sklopljenog između nas i Marriott-a i/ili Vas budući da se određeni podaci kod GHL-a pohranjuju i dalje obrađuju u navedenim programima te je navedeno i u Vašem interesu, a sve u skladu s odredbama GDPR-a i pozitivnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. S obzirom na to da se navedeni serveri Marriott sustava nalaze u Njemačkoj, ali i u SAD-u kojima raspolaže društvo koje sudjeluje u okviru za zaštitu podataka između EU-a i SAD-a, Vaši podaci su i u tom slučaju zaštićeni te se poštuju svi zahtjevi propisani GDPR-om kao i pravila privatnosti donesena na razini Marriott-a.

Za više informacija i članove Marriott Grupe posjetite i https://www.marriott.com/about/privacy.mi

Vaše podatke možemo otkriti pouzdanim poslovnim partnerima, bez čijih usluga ne bismo bili u mogućnosti pružati svoje usluge ili dio usluga, primjerice ako se radi o autorizaciji kreditnih i debitnih kartice u stvarnom vremenu.

Određene osobne podatke koje prikupimo smo dužni otkriti nadležnim tijelima kada je takva obveza predviđena mjerodavnim zakonima i propisima ili potrebno radi zaštite naših prava, imovine ili sigurnosti.

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem video nadzora imaju samo ovlaštene osobe GHL-a odnosno izvršitelja obrade koji djeluje u ime i za račun GHL-a.

8. POVEZNICE (Links)

Na našim Internet stranicama možete naći poveznice na Internet stranice trećih koje postavljamo jer smatramo da bi mogle biti potrebne ili korisne za naše klijente.
Napominjemo da su Internet stranice na koje stavljamo poveznice izvan dosega ove izjave i ne možemo za iste snositi bilo kakvu vrstu odgovornosti jer su to stranice trećih i na njih se primjenjuju njihova pravila i uvjeti zaštite osobnih podataka.

9. ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA I ZADRŽAVANJE

Vaše osobne podatke nećemo čuvati duže nego što je nužno za ispunjavanje odnosno postizanje svrhe u koju su prikupljeni. U pravilu ćemo osobne podatke ugovornih strana čuvati trajno, osobne podatke osoba koje su se prijavile za primanje obavijesti (newsletter) – do odjave s liste primatelja odnosno povlačenja privole, osobne podatke osoba koje su nas kontaktirale iz nekog razloga – dok traje komunikacija, itd.
Kada nam Vaši osobni podaci više ne budu nužni odnosno prestane osnova za njihovu obradu, izbrisat ćemo ih iz našeg sustava odnosno uništit ćemo dokumentaciju u kojoj su isti sadržani, ovisno o slučaju.
Prethodno navedeno se ne primjenjuje ako je mjerodavnim zakonima i/ili propisima za pojedinu svrhu propisan duži rok čuvanja osobnih podataka ili je to potrebno i/ili dozvoljeno iz kojeg drugog razloga.

10. SIGURNOST

U pogledu sigurnosti i zaštite Vaših osobnih podataka nastojimo primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo ih zaštitili. No unatoč tome, nažalost, nitko ne može jamčiti da je prijenos ili pohrana ili kakav drugi sustav ili mjera vezano za osobne podatke 100% siguran.
Kod GHL-a ne postoji automatizirano donošenje odluka odnosno GHL kroz svoje sustave ne obavlja automatizirano profiliranje i odlučivanje.

11. OBAVIJESTI (Newsletter) I MARKETINŠKE PORUKE

Obavijesti i marketinške poruke ćemo Vam slati ako ste nam za to dali privolu kako bismo Vas obavještavali o našim proizvodima i uslugama. Privolu možete u svakom trenutku povući na način da nas kontaktirate kako je predviđeno u članku 1. ove izjave (Uvod) ili se možete jednostavno odjaviti s liste primatelja putem opcije „unsubscribe“ ili „odjava“ na našim Internet stranicama.

12. VAŠA PRAVA U VEZI OSOBNIH PODATAKA

Prema GDPR-u imate određena prava u vezi s Vašim osobnim podacima koja su navedena u nastavku. Svoja prava možete ostvariti u svakom trenutku na način da nas kontaktirate kako je predviđeno u članku 1. ove izjave (Uvod).
Pravo na pristup
Imate pravo tražiti i dobiti od nas kao voditelja obrade potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama, u skladu s člankom 15. GDPR-a.

Pravo na ispravak
Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade ispravak osobnih podataka koji se na Vas odnose, a koji su netočni ili nepotpuni.
Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)
Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, a mi ćemo iste obrisati bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen koji od uvjeta iz članka 17. stavka 1. GDPR-a.
Pravo na brisanje osobnih podataka nije apsolutno pravo i ono ne nadilazi naše obveze koje proizlaze iz mjerodavnih zakona i propisa. Dakle, u određenim situacijama nećemo biti u mogućnosti obrisati osobne podatke u mjeri u kojoj je njihova obrada nužna.
Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zahtijevati od nas kao voditelja obrade ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako:
1) ospori točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; ili
2) obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; ili
3) mi kao voditelj obrade više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ili
4) ste podnijeli prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi nas kao voditelja obrade Vaše razloge.
Pravo na prenosivost
Imate pravo zahtijevati i zaprimiti od nas kao voditelja obrade osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 20. stavka 1. GDPR-a.
Pravo na prigovor
U svakom trenutku imate pravo podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu zbog Vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka.
Pravo na pritužbu nadzornom tijelu
Obrađivat ćemo Vaše podatke u skladu s GDPR-om, drugim mjerodavnim zakonima i propisima te primjenjivati organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka.
Međutim, ako smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo na nezakonit način i smatrate da ne možete zajedno s nama naći rješenje Vaše situacije, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 136.
Za više informacije možete posjetiti službenu stranicu www.azop.hr.

13. UPUTE ZA OSTVARENJE PRAVA ISPITANIKA

Za sva Vaša pitanja, komentare i zahtjeve za ostvarivanja prava u vezi Vaših osobnih podataka, a naročito prava iz članka 12. ove izjave, možete nas kontaktirati na načine navedene članku 1. ove (Uvod).

Molimo Vas da prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje kojeg od Vaših prava iz članka 12. ove izjave jasno navedete što je predmet Vašeg zahtjeva i na koji se osobni podatak odnosi. Imajte na umu da ćemo morati provjeriti Vaš identitet prije nego li postupimo po Vašem zahtjevu, i to iz razloga naše i Vaše sigurnosti, stoga postoji mogućnost da Vas povratno kontaktiramo u vezi Vašeg zahtjeva.
Svaki zahtjev ćemo razmotriti i nastojati postupiti po istome u razumnom roku. Molimo da imate na umu da određene okolnosti mogu uzrokovati određeni vremenski odmak u postupanju, primjerice ako zaprimimo veći broj zahtjeva u istom vremenskom periodu.
Ako ste zahtijevali ostvarenje nekog prava, primjerice brisanje ili ste povukli privolu, postoji mogućnost da zadržimo osobne podatke ili dio osobnih podataka koje smo prikupili jer potreba za time proizlazi iz zakona i obveza ili za to postoji nužnost iz određenih drugih razloga, primjerice da bismo dovršili kakvu transakciju započetu prije podnošenja zahtjeva.
Za sva eventualna pitanja i informacije glede obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja Vaših prava možete kontaktirati i našeg službenika za zaštitu osobnih podataka, i to:
1) e-mailom na adresu: dpo@lemeridiensplit.com;
2) pismom na adresu: GRAND HOTEL LAV d.o.o., Grljevačka 2/A, 21 312 Podstrana, s naznakom „n/r službenika za zaštitu osobnih podataka“.

14. IZMJENE I DOPUNE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Kao voditelj obrade ćemo pratiti stanje po pitanju zaštite osobnih podataka i po potrebi unaprjeđivati mjere za zaštitu i druga bitna pitanja, stoga zadržavamo pravo s vremena na vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti ovu izjavu.
O izmjenama i/ili dopunama ove izjave ćemo Vas obavijestiti objavom na našim Internet stranicama na kojima možete naći važeću verziju izjave.
U Podstrani dana 22.08.2022. godine